سیدعلی صدوق ونینی
استاد
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
sadoughaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
20
ارجاعات (Scopus):
1203