سعید شیخ زاده نجار
استاد
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی تکنولوژی نساجی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
saeedaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
14
ارجاعات (Scopus):
774