سعید صابر سمندری
استادیار
پژوهشکده فناوریهای نو
پژوهشکده فناوری های نو

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
saeedssaut.ac.ir
شماره تماس:
64545193
h-index (Scopus):
35
ارجاعات (Scopus):
2970