علیمحمد سهل الدین
استادیار
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی طراحی فرآیند

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
sahlodinaut.ac.ir
شماره تماس:
+982164543154
h-index (Scopus):
5
ارجاعات (Scopus):
183