طاهره سیدنا
مربی
دانشکده مهندسی برق
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
seyedenaaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):