مجید شالچیان
دانشیار
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
shalchianaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
9
ارجاعات (Scopus):
325