علی شمسی پور
استادیار
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
shamsipuraut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
19
ارجاعات (Scopus):
968