زهرا شریعتی نیا
استاد
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی کاربردی و آلی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
shariatiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
53
ارجاعات (Scopus):
7883