فرهاد شریف
دانشیار
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
sharifaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
30
ارجاعات (Scopus):
3578