سیدمحمدحسین میرباقری
استاد
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
smhmirbagheriaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
11
ارجاعات (Scopus):
479