فاطمه السادات حسینیان راوندی
استادیار
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی اکتشاف معدن و فرآوری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
f_hoseinianaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):