ساناز سیدین
استادیار
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
sseyedinaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
8
ارجاعات (Scopus):
139