مرتضی صاحب الزمانی
استاد
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری کامپیوتر

دریافت رزومه English
پست الکترونیک:
szamaniaut.ac.ir
h-index:
14
شماره تماس:
ارجاعات:
619