سیدمحمد حسینی ورکیانی
استادیار
دانشکده مهندسی نساجی
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
varkiyanaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
3
ارجاعات (Scopus):
30