مریم یوسف زاده چیمه
استادیار
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی پوشاک و مدیریت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
yousefzadehaut.ac.ir
شماره تماس:
982164542677
h-index (Scopus):
12
ارجاعات (Scopus):
401