زاهد احمدی
استادیار
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی کاربردی و آلی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
zahmadiaut.ac.ir
شماره تماس:
021-64545777
h-index (Scopus):
13
ارجاعات (Scopus):
735