فرزین ذکائی آشتیانی
استاد
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی طراحی فرآیند

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
zokaeeaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
21
ارجاعات (Scopus):
1594