احمدآقا کاردان

دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی IT
(پیشکسوت)

دریافت رزومه English
پست الکترونیک:
aakardanaut.ac.ir
h-index:
11
شماره تماس:
ارجاعات:
373