حجت اله ادیبی
استاد
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
adibihaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
19
ارجاعات (Scopus):
1014