جمشید آقازاده مهندسی

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
agazadaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
16
ارجاعات (Scopus):
759