جمشید آقازاده مهندسی
استاد
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
agazadaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
23
ارجاعات (Scopus):
1682