حسین آقاحسینی نائینی

دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک عمومی
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
aghahosaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):