مختار آرامی

دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
aramiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
47
ارجاعات (Scopus):
6711