فیروز بختیاری نژاد

دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
baktiariaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
24
ارجاعات (Scopus):
1712