ابوالقاسم صیادیان
دانشیار
دانشکده مهندسی برق
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
eeas35aut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):