حسن غفوری فرد
استاد
دانشکده مهندسی برق
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ghafoorifardaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
18
ارجاعات (Scopus):
1064