منصوره قنبرافجه
استادیار
دانشکده مهندسی نساجی
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ghanbaraut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
2
ارجاعات (Scopus):
6