حسن بصیرت تبریزی
استاد
دانشکده مهندسی مکانیک
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
hbasirataut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
21
ارجاعات (Scopus):