محمدمهدی همایون پور

دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش ماشین و رباتیک
(پیشکسوت)

دریافت رزومه English
پست الکترونیک:
homayounaut.ac.ir
h-index:
9
شماره تماس:
ارجاعات:
317