رضا حسینی ابرده

دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
hoseiniraut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
23
ارجاعات (Scopus):
1445