سیدمحمد معطرحسینی
استاد
دانشکده مهندسی صنایع
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
moattarhaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
8
ارجاعات (Scopus):
272