سیدمحمد احدی سرکانی
استاد
دانشکده مهندسی برق
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
smaaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
15
ارجاعات (Scopus):
934