سپیده امجد ایرانق
استادیار
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی مهندسی و علم مواد

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
amjad_i_Saut.ac.ir
شماره تماس:
64542996
h-index (Scopus):
23
ارجاعات (Scopus):
1380