سید حسن مدنی
استادیار
دانشکده مهندسی معدن
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
hmadaniaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):