انتخاب واحد و شروع کلاس ها

نیم‌سال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰: :
ثبت نام مقطع تحصیلات تکمیلی : سه شنبه و چهارشنبه ۲۵ و ۲۶ شهریور ۹۹
ثبت نام مقطع کارشناسی : شنبه و یکشنبه ۲۲ و ۲۳ شهریور ۹۹
شروع کلاس ها: شنبه ۲۹ شهریور ۹۹

پایان کلاس ها و امتحانات

نیم‌سال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰: :
هفته پایانی کلاس ها : هفته ۱۶
شنبه ۹۹/۱۰/۱۳ الی چهارشنبه ۹۹/۱۰/۱۷
آزمون های پایانی : هفته ۱۷ و۱۸
شنبه ۹۹/۱۰/۲۰ الی پنجشنبه ۹۹/۱۱/۲

حذف و اضافه

نیم‌سال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰: :
حذف و اضافه : هفته ۲
مقطع تحصیلات تکمیلی:یکشنبه و دوشنبه ۶ و ۹۹/۷/۷
حذف و اضافه : هفته ۱
مقطع کارشناسی:سه شنبه و چهارشنبه ۱ و۹۹/۷/۲
حذف اضطراری : هفته ۱۵
مقطع تحصیلات تکمیلی:شنبه ۹۹/۱۰/۶
مقطع کارشناسی:شنبه ویکشنبه ۶و۹۹/۱۰/۷

ارزیابی

نیم‌سال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰: :
ارزیابی( هفته ۱۵ و۱۶ )
دوشنبه ۹۹/۱۰/۸ الی جمعه ۹۹/۱۰/۱۹

بیش از
12000
دانشجو
بیش از
500
عضو هیئت علمی
بیش از
60000
دانش آموخته
بیش از
2000
دانشجوی بین الملل
3
مقطع تحصیلی
70
گروه آموزشی