دانشکده‌های اعلام شده: شیمی-صنایع-هوافضا-برق-پلیمر و رنگ-مواد و متالورژی-معدن-نفت-م پزشکی-فیزیک و م انرژی-ریاضی و علوم کامپیوتر-م شیمی-مکانیک-نساجی-مدیریت-عمران-کامپیوتر
۱۳۹۹/۱۱/۲۱
 فیزیک و مهندسی انرژی-ریاضی و علوم کامپیوتر-شیمی-م شیمی-صنایع-نساجی-هوافضا-برق-پلیمر-مواد-عمران-نفت-معدن-مکانیک-م پزشکی-مدیریت
۱۳۹۹/۱۰/۲۷
فیزیک و مهندسی انرژی-ریاضی و علوم کامپیوتر-م شیمی-صنایع-نساجی-هوافضا-برق-پلیمر-مواد-عمران-نفت-معدن-مکانیک-م پزشکی-کامپیوتر
۱۳۹۹/۱۰/۲۷