پژوهشکده مهندسی فناوری‌های مکانیک در یک نگاه
+3069
تعداد قرارداد‌های جاری
+1371
تعداد پتنت‌های ملی
+81
تعداد پتنت‌های بین المللی