هیات امنا

 | تاریخ ارسال: 1398/2/24 | 

وظایف و اختیارات هیأت امناء

‌الف - تصویب آیین‌نامه داخلی
ب - تصویب سازمان اداری دانشگاه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
ج - بررسی و تصویب بودجه دانشگاه که از طرف رییس دانشگاه پیشنهاد می‌شود.
‌د - تصویب بودجه تفصیلی دانشگاه
ه - تصویب حساب‌ها و ترازنامه دانشگاه
‌و - تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
‌ز - تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای دانشگاه
ح - کوشش برای جلب کمک‌های بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ط - تصویب آیین‌نامه‌های مالی ومعاملاتی که برحسب مورد پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می‌باشد.
ی - پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی که بر حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه‌های‌ فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‌باشد.
ک - تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی دانشگاه در چارچوب ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ل - تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التألیف و نظایر آن.
م - بررسی گزارش دانشگاه که از طرف رییس دانشگاه ارائه می‌شود.
ن - تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

آئین‌نامه داخلی هیات امنا:

ماده ۱- جلسات عادی هیات امنا حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئیس هیات امنا تشکیل می‌شود.
ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیات امنا از طریق مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه، با تأیید رئیس هیات امنا تعیین خواهد کرد.
تبصره - هر یک از اعضای هیات امنا می‌توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.
ماده ۳- دبیر هیات دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد و دعوت نامه را همراه با دستور جلسه، گزارش‌ها، پیشنهادها و مستندهای مربوط، حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می‌نماید. در موارد اضطرار که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد، یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت‌نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.
ماده ۴- جلسات هیات امنا با حضور حداقل دوسوم اعضا و با حضور ریاست محترم هیات امنا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آرا، رأی طرفی که رئیس هیات امنا با آن هم رای بوده است، مصوب تلقی می‌شود.
ماده ۵- صورت‌جلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورت‌جلسه را رئیس و دبیر هیات امنا امضا خواهند نمود. ضمناً‌ ذیل تمامی صفحات صورت‌جلسه ممهور به مهر مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.
تبصره ۱صورت‌جلسات پس از تایید و توشیح وزیر علوم، تحقیقات وفناوری، توسط مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه برای اجرا ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۲ - یک نسخه از مصوبات هیات امنا توسط دبیر برای کلیه اعضا ارسال می‌گردد.
ماده ۶ - به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیات امنا کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون دائمی هیات امنا» طبق دستورالعمل پیوست این آیین‌نامـه تشکیل می‌شود.
تبصره - کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی و بررسی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه وسایر موارد ارجاعی اقدام می‌کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیات امنا در دستور کار هیات امنا قرار خواهد گرفت.
ماده ۷- اعضای هیات امنا خود در جلسات شرکت می‌نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند با اعلام قبلی مراتب را کتباً به دبیر هیات اطلاع می‌دهد.
تبصره - در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، تصمیم با ادامه عضویت با رئیس هیات امنا خواهد بود. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر، با رئیس هیات امنا خواهد بود.

 

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی:

۱- ترکیب
۱-۱- رئیس دانشگاه، دبیر هیات امنا
۱-۲- سه تا پنج تن از صاحب‌نظران و متخصصان به انتخاب هیات امنا
۱-۳- یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی
۱-۴- روسای موسسات عضو هیات امنا
۱-۵- نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
۱-۶- نماینده مرکز هیات‌های امنا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تبصره - حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.


وظایف کمیسیون دائمی:

بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیات امنا، رئیس دانشگاه و یا هر یک از اعضای هیات امنا به کمیسیون ارجاع میشود.
بررسی بودجه تفصیلی دانشگاه به منظور طرح در هیات امنا
بررسی ساختار تشکیلاتی دانشگاه
بررسی اصلاحیه‌های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه‌های توسعه دانشگاه و سیاست تعیین شده از سوی هیات امنا به منظور طرح در هیات امنا
ارزیابی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد دانشگاه برای استحضار اعضای هیات امنا

- جلسات کمیسیون بـا حضور حداقل دو سوم کل اعضا رسمیت می‏‌یابد وتصمیمات کمیسیـون بـا رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.
- دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی، توسط دبیر حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.
- احکام اعضای بند «۱ـ۲» پس از تصویب در هیات امنا و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با حکم معاون وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر می شود.

اعضای هیات امنا دانشگاه بشرح زیر می‌باشد:
 

اعضای هیات امنا
اعضای هیات امنا (حقوقی ) :
  آقای دکتر محمدعلی زلفی‌­گل، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا
  آقای دکتر محمد سلیمانی، رئیس محترم مرکز هیئت­‌های امنا و هیئت‌­های ممیزه
  آقای دکتر مهدی بیات، مشاور  محترم وزیر در امور هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
آقای دکتر علیرضا رهائی، رئیس محترم دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دبیر هیئت ­امنا
  آقای دکتر اقبال شاکری، رئیس محترم کمیسیون دائمی و عضو هیئت امناء
آقای دکتر غلامرضا خواجه سروی، نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
اسامی اعضای حقیقی:
آقای دکتر عباس علی­آبادی، عضو محترم هیئت­ امنا
آقای دکتر سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی، عضو محترم هیئت­ امنا
آقای مهندس عزت­اله ضرغامی، عضو محترم هیئت ­امنا
آقای دکترمهدی دهقان، عضو محترم هیئت­ امنا
آقای دکتر منصور کبگانیان، عضو محترم هیئت­ امنا