از سوی وزارت علوم؛ جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه تشکل برتر در حوزه ارتباط دانشگاه و صنعت شد

 | تاریخ ارسال: 1400/10/19 | 

جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه از سوی معاون پژوهشی وزارت علوم به عنوان تشکل برتر در حوزه ارتباط دانشگاه و صنعت شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، معاون پژوهشی وزارت علوم در لوحی از خدمات دکتر مسعود شفیعی استاد تمام دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه تقدیر کرد. 
براساس این لوح معاونت پژوهشی وزارت علوم جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه را به عنوان تشکل برتر در حوزه ارتباط دانشگاه و صنعت معرفی کرد. 
این جعیت از سال ۱۳۸۳ شروع به فعالیت کرده و تاکنون جزء انجمن های برتر وزارت علوم با رتبه A قراردارد.
این جمعیت تاکنون ۲۳ دوره کنگره پیرامون کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی برگزار کرده است. جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دارای ۱۰۴ عضو حقوقی و ۱۲۸۶عضو حقیقی است.