مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند: از سری کارگاه های زندگی دانشجویی؛ تکنیک های افزایش تمرکز

 | تاریخ ارسال: 1401/3/13 | 

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند:
از سری کارگاه های زندگی دانشجویی
تکنیک های افزایش تمرکز
مدرس: علی اصغر اصغرنژاد
دوشنبه ۱۶ خرداد ساعت ۱۹
لینک:
http://meetings۲.aut.ac.ir/acc۱۴۰۰