سخنرانی علمی: «ریسک آشکار شده، مباحث احتیاطی، درک و ارتباط»

 | تاریخ ارسال: 1401/8/22 | 


سخنرانی علمی از سلسه برنامه های معاونت امور بین الملل با موضوع:
«ریسک آشکار شده، مباحث احتیاطی، درک و ارتباط»