برنامه زمانبندی پیشنهادی برای برگزاری انتخابات جامعه دانش آموختگان ۱۴۰۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1401/9/19 | 
برنامه زمانبندی پیشنهادی برای برگزاری انتخابات جامعه دانش آموختگان ۱۴۰۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
در صورت تمایل به آدرس http://alumni.aut.ac.ir مراجعه نمایید.