گپ وگفت با موضوع "نکات حقوقی قرارداد کار"

 | تاریخ ارسال: 1398/3/5 | 
شرکت بیدبرگ با همکاری مدیریت فناوری و توسعه ،گپ و گفتی با عنوان "نکات حقوقی قرارداد کار" در روز چهارشنبه (۱۳۹۸/۳/۸) ،ساعت ۱۴ تا ۱۶ در اتاق ایده کتابخانه مرکزی بر گزار میکند.