تقویم آموزشی (نیم‌سال اول-دوم) سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مقطع تحصیلی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: 1402/4/11 | 
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
کارشناسی تحصیلات تکمیلی
انتخاب واحد یک‌شنبه و دوشنبه ۲۶ و ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۸ و ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
شروع کلاس‌ها ‌دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ‌دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
حذف و اضافه (هفته دوم و سوم) یک‌شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ‌شنبه و یک‌‌شنبه ۱۵ و ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
تصحیح اخطارها (هفته سوم) یک‌شنبه و دو‌شنبه ۱۶ و ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ -
حذف اضطراری (هفته ۱۴ و ۱۵) سه‌شنبه و چهارشنبه ۰۵ و ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ یک‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
ارزیابی (هفته ۱۵ و ۱۶) شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ الی جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ الی جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
هفته پایانی کلاس‌ها (هفته ۱۶) شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ الی چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ الی چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
آزمون‌های پایانی (هفته ۱۷ و ۱۸) شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ الی چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ الی چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
تقویم آموزشی (نیم‌سال دوم) سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
نیم‌سال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲
کارشناسی تحصیلات تکمیلی
انتخاب واحد سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۰ و ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ شنبه و یک‌شنبه ۷ و ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
حذف و اضافه (هفته اول و دوم) سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۴ و ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
تصحیح اخطارها (هفته سوم) شنبه و یک‌‌شنبه ۲۸ و ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ -
حذف اضطراری (هفته ۱۴ و ۱۵) سه‌شنبه و چهارشنبه ۱ و ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ یک‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
ارزیابی (هفته ۱۵ و ۱۶) شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ الی جمعه ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ الی جمعه ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
هفته پایانی کلاس‌ها (هفته ۱۶) شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ الی چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ الی چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
آزمون‌های پایانی (هفته ۱۷ و ۱۸) شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۹الی چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۹الی چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰