معرفی گروه بین شته ای مکاترونیک

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
تعریف        

 

The Synergic Integration of Mechanics and Electronics with Computers or Control to Enable the Design of Enhanced Products or Process.


هدف
هدف از ایجاد این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند هدایت پروژه‌ها‌یی که تلفیقی از دانش  مهندسی برق ،مکانیک و کامپیوتر را دارد بر عهده بگیرند.

راه های ارتباطی

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق خانم زهرا زینی زاده: داخلی ۳۳۰۲
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک خانم مهری حیدری: داخلی ۳۴۰۹
ایمیل:mechatronicaut.ac.ir