تقويم آموزشي (نیم‌سال دوم) سال تحصيلي ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 | تاریخ ارسال: 1402/10/13 | 
نیم‌سال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲
کارشناسی تحصیلات تکمیلی
انتخاب واحد سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۷ و ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ شنبه و یک‌شنبه ۱۴ و ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
حذف و اضافه (هفته اول و دوم) سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ سه‌شنبه و چهارشنبه ۰۱ و ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
تصحیح اخطارها (هفته سوم) شنبه و دوشنبه ۰۵ و ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ -
حذف اضطراری (هفته ۱۴ و ۱۵) سه‌شنبه و چهارشنبه ۰۸ و ۰۹/۰۳/۱۴۰۳ یک‌شنبه ۱۳/۰۳/۱۴۰۳
ارزیابی (هفته ۱۵ و ۱۶) شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ الی سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ الی سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
هفته پایانی کلاس‌ها (هفته ۱۶) شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ الی چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ الی چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
آزمون‌های پایانی (هفته ۱۷ تا ۱۹) چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ الی چهار‌شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ الی چهار‌شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۶