مدیر و اعضاء گروه بین رشته ای مهندسی فضایی و اویونیک

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 | 
دکتر کامران رئیسی، استادیار دانشکده مهندسی هوافضا، مدیر گروه
زمینه تخصصی مکانیک پرواز، مهندسی سیستم


 

دکتر مصطفی صفوی، دانشیار دانشکده مهندسی برق
زمینه تخصصی مخابرات


 

دکتر مهدی سبزه پرور، دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا
زمینه تخصصی مکانیک پرواز


 

دکتر سید حمید فتحی، استاد دانشکده مهندسی برق
زمینه تخصصی برق قدرت


 

دکتر ابولقاسم نقاش، دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا
زمینه تخصصی مکانیک پرواز و کنترل 

دکتر علی دوست محمدی، استادیار دانشکده مهندسی برق
زمینه تخصصی کنترل


 

دکتر محمود مانی، استاد دانشکده مهندسی هوافضا
زمینه تخصصی آئرودینامیک


 

دکتر محمد یاوری، دانشیار دانشکده مهندسی برق
زمینه تخصصی الکترونیک 

دکتر صادق تابع جماعت، استاد دانشکده مهندسی هوافضا
زمینه تخصصی پیشرانش


 

دکتر محمد همایون صدر، دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا
زمینه تخصصی سازه 

دکتر فرهاد فانی صابری، استادیار پژوهشکده هوافضا
زمینه تخصصی کنترل و مهندسی سیستم 

دکتر غلامرضا مرادی، دانشیار دانشکده مهندسی برق
زمینه تخصصی مخابرات