تقويم آموزشي (نیم‌سال اول-دوم) سال تحصيلي ۱۴۰۴-۱۴۰۳

 | تاریخ ارسال: 1403/4/3 | 
  
 
تقویم آموزشی (نیم‌سال اول) سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
کارشناسی تحصیلات تکمیلی
ثبت‌نام اولیه ‌شنبه و یک‌شنبه ۲۳ و ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ -
انتخاب واحد (ثبت‌نام تکمیلی) شنبه و یک‌شنبه ۱۰ و ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۶/۱۳
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ شنبه ۱۴۰۳/۰۶/۱۷
حذف و اضافه (هفته دوم) یک‌شنبه ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ ‌سه‌شنبه و چهار‌‌شنبه ۲۷ و ۱۴۰۳/۰۶/۲۸
تصحیح اخطارها (هفته سوم) ‌یکشنبه۱۴۰۳/۰۷/۰۱ و دو‌شنبه ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ -
آزمون‌های میان‌ترم (هفته ۸ تا ۱۲) شنبه ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ الی چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ -
حذف اضطراری (هفته ۱۴ و ۱۵) سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۰ و ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ یک‌شنبه ۱۴۰۳/۰۹/۲۵
ارزیابی (هفته ۱۵ و ۱۶) شنبه ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ الی جمعه ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ شنبه ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ الی جمعه ۱۴۰۳/۱۰/۰۷
هفته پایانی کلاس‌ها (هفته ۱۶) شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ الی چهارشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ الی چهارشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۵
آزمون‌های پایانی (هفته ۱۷ و ۱۸) شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ الی چهارشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ الی چهارشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۹
تقویم آموزشی (نیم‌سال دوم) سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
کارشناسی تحصیلات تکمیلی
ثبت‌نام اولیه ‌سه‌شنبه و چهار‌‎شنبه ۲۷ و ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ -
انتخاب واحد (ثبت‌نام تکمیلی) ‌سه‌شنبه و چهارشنبه ۲ و۱۴۰۳/۱۱/۰۳ شنبه و یک‌شنبه ۲۹ و ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ شنبه ۱۴۰۳/۱۱/۰۶
حذف و اضافه (هفته دوم) یک‌شنبه ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ ‌سه‌شنبه و چهار‌شنبه ۱۶ و ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
تصحیح اخطارها (هفته سوم) شنبه و یک‌‌شنبه ۲۰ و ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ -
آزمون‌های میان‌ترم (هفته ۸ تا ۱۲) شنبه ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ الی چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ -
حذف اضطراری (هفته ۱۴ و ۱۵) سه‌شنبه و چهارشنبه ۳۰ و ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ یک‌شنبه ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
ارزیابی (هفته ۱۵ و ۱۶) شنبه ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ الی جمعه ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ شنبه ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ الی جمعه ۱۴۰۴/۰۳/۱۶
هفته پایانی کلاس‌ها (هفته ۱۶) شنبه ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ الی سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ شنبه ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ الی سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۳/۱۳
آزمون‌های پایانی (هفته ۱۷ و ۱۸) یک‌شنبه ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ الی چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ یک‌شنبه ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ الی چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۳/۲۸