کارگاه تخصصی نوآوری و پایداری انرژی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۱۶ | 

 
کارگاه تخصصی نوآوری و پایداری انرژی ۱۹ و ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میگردد.