جداول لیست دروس مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد

 | تاریخ ارسال: 1398/9/8 | 
این گروه با ارایه واحدهای آموزشی مصوب وزارت علوم و حفظ و بهبود کیفیت تدریس، همچنین فراهم نمودن بهترین دستگاه های آزمون های خوردگی و پژوهشی در شهر بندرعباس سعی دارد تا دانشجویانی قوی و دارای سطحی قابل قبول به لحاظ معیارهای روز جهان تربیت نماید. همچنین اساتید این گروه با ایجاد ارتباطات پویا با صنایع منطقه ای دانشجویان را به انجام کارهای پژوهشی مرتبط با نیازهای روز صنعتی ترغیب کرده و امکان این مهم را فراهم می کنند که دانشجویان همزمان با یادگیری مباحث نظری از آشنایی با توانمندی ها و نیازهای صنایع استان و ایران نیز آگاهی یابند.