"آموزش در جهت توسعه پایدار گامی به سوی دانشگاه سبز"

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 | 
دفتر توسعه پایدار و همکاریهای علمی و بین الملل دانشگاه برگزار می کنند:
"آموزش در جهت توسعه پایدار گامی به سوی دانشگاه سبز"
با همکاری موسسه دااد و دانشگاه پاتزدام آلمان
محل برگزاری: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آخرین روز ثبت نام: ۱۴ آذر
esd.aut.ac.ir